MAHA DIRAJA AUROD HIKMATUL AULIYA’

Dalam AUROD HIKMATUL AULIYA’ ini terkandung ASMA’ API / NAARIYAH dan aurod para waliyulloh
yang mana Asma’ api/ asma’ nariyah ini
ini sangat berkaitan erat dengan asma’ yang tertulis pada hati matahari dan kilat atau petir, asma’ api ini adalah saripati dari asma’ matahari dan asma’ kilat. Dari asma’ inilah asal muasal Allah SWT menciptakan dzat api.
do’a asma’ nariyyah yang artinya :
Ketahuilah wahai saudaraku, Allah SWT telah memberikan taufiq kepadamu bagi yang mengamalkan asma’ini, sesungguhnya asma’ ini sangat mulia, agung, suci, dan di sucikan. Apabila anda memasuki wilayah kerajaan menghadap sang raja/ pembesar lalu anda membaca asma’ api ini, dengann izin Allah anda dapat menguasai wilayah kekuasaan sang raja, dan jika anda berkata seraya raja-raja pembbesar tersebut terkunci lidahnya, dan apa-apa yang anda katakan akan di dengarkan, hormat patuh kepada anda, dan dilaksanakannya keinginan anda.
Apabila anda membaca asma’ ini dengan hati yang tulus dan ikhlas, maka akan keluar dari mulut anda lahiib/ lidah api yang sangat panas yang akan membakar setiap golongan ruhanny pembangkang ruhanny yang jahat yang ada di hadapan anda, maka hendaknya anda berhati-hati agar tidak membaca asma’ ini ketika anda berada dekat orang yang memiliki golongan khodam ruhanny seperti itu, karena asma’ ini dapat menyiksa mereka, dan asma’ ini dapat menarik/ menyedot kekuatan ghaib orang lain dengan sendirinya secara otomatis jika anda membacanya dekat mereka. Janganlah anda ucapkan asma’ ini kecuali di tempat yang suci dari kotoran dan najis.
Apabila anda mmembaca asma’ ini dengan jumlah tertentu maka akan hadir di hadapan anda seorang khodam yang merupakan salah satu raja khodam yang Allah SWT wakilkan pada asma’ ini dia akan melaksanakan apa-apa yang anda perintahkan terhadapnya, yaitu semua perkara yang di ridhoi Allah SWT akan mengalahkannya untuk anda. Apabila anda memanggil khodam ruhanny dengan asma’ ini salah seorang raja dari para raja jin, maka akan hadir seketika dan saat itu juga lebih cepat datangnya dari pada kilat yang menyambar.
Asma’ api ini dapat di pergunakan untuk perkara-perkara yang di ridhoi Allah SWT untuk :
• Mengikat lidah seseorang
• Masuk kepada pembesar-pembesar negara / raja, supaya di laksanakan hajatnya
• Di kabulkan semua hajat-hajat yang di ridhoi Allah SWT
• Mengalahkan orang-orang yang gagah berani yang dholim
• Membakr jin/ syetan yang membangkang
• Mahabbah
• Memanggil ruh seseorang yang masih hidup, telepati gendam sukma
• Wibawa agung
• Di takuti makhluk ghaib yang jahat
• Menghancurkan perbuatan santet, sihir, teluh, tenung, sirep
• Kebal senjata api, semua jenis senjata, dan senjata pusaka
• Mengembalikan perbuatan dzolim seseorang
• Tameng ghaib
• Kasyaf, terbukanya mata batin
• Dapat melihat makhluk ghaib
• Hati menjadi peka, tajam firasat
• Pengobatan segala macam penyakit lahir batin
• Mengobati kesurupan
• Menyedot/ menarik energi positif
• Menarik dan menghancurkan kekuatan musuh secara otomatis
• Melindungi tempat / rumah/ tempat usaha dari perampokan, pencurian dan kebakaran dan masih banyak lagi manfaat yang tidak terhitung. selain itu aurod hikmatuk auliya’ ini di lengkapi aurod para waliyulloh.

Siapakah waliyulloh itu ??
Di sebutkan di dalam kitab Al Masyro’u Al Roowy dalam bab Manaqib Bani Alawy bahwa definisi wali itu adalah :

AL-QORIIB MINALLAAHI BI IMTTSAALI THOO’ATIHI WAJTINAABI NAWAAHIIHI.
Artinya :
wali itu ialah orang yang dekat kepada Allah dengan jalan melaksanakan segala perintahNya dan menjauhi segala laranganNya.
Definisi di atas sesuai dengan firman Allah yang berbunyi :

ALAA INNA AULIYAA’ALLAHI LAA KHOUFUN ‘ALAIHIM WALAAHUM YAKHZANUUN.
Artinya :
Ingatlah sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersrdih hati. (yaitu) orang-orang yang beriman dan mereka selalu bertaqwa. (Q.S. Yunus : 62-63)
Ayat ini dengan jelas menggambarkan keadaan wali itu, dimana orang yang bersetatus wali itu tidak akan merasa khawatir, cemas, takut sedih, susah, bimbang, gelisah, dalam menghadapi segala tantangan masa. Apapun problema yang mereka hadapi, akan mereka terima dengan tenang dan wajar. Mereka tidak suka berkeluh kesah dalam kesulitan, tidak merasa gentar dalam menghadapi musibah, karena keimanan dan ketaqwaan yang mereka miliki adalah benar-benar tulus ikhlas.

KERAMAT PARA AULIYA’

Keramat para wali itu adalah telah di maksudkan untuk menunjukkan kebenaran mereka dalam beramalat dengan tuhannya. Dan kesempurnaan istiqomah mereka dalam agama sebagai bukti kecintaan Allah terhadap mereka.
Tentang keramat para auliya’ itu telah banyak di beritakan, baik dalam ayat-ayat al-qur’an, hadits-hadits nabawy maupun dalam riwayat-riwayat para sahabat dan tabi’in.
Di antaranya adalah firman Allah yang menceritakan kehidupan siti maryam, ibunda Nabi Isa AS di masa mudanya yang berbunyi :

KULLAMAA DAKHOLA ‘ALAIHAA ZAKARIYYAL MIKHROOBA WAJADA INDAHAA RIZQON QOOLA YAA MARYAMU ANNA LAKI HAADZAA, QOOLAT HUWA MIN INDILLAAHI, INNALLAAHA YARZUQU MAYYASYAA’U BIHGOIRI KHISAABIN.
Artinya :
Setiap zakariya masuk untuk menemui maryam di mihrab. Ia dapati makanan di sisinnya. Zakariya berkata : “ hai maryam dari mana kamu memperoleh (makanan) ini ? “
maryam. ” itu dari sisi Allah. “
sesungguhnya Allah memberi rizqi kepada siapa yang di kehendakiNya tanpa batas. (Q.S Ali Imraan : 37)
Dan banyak lagi berita-berita keramat auliya’ yang tersebut dalam Al-qur’an.

Bahaya berburuk sangka terhadap waliyullah

Di riwayatkan oleh Imam Syafi’i di dalam kitab ATTROOFU’AJAA IBIL AAYAATI WAL BAROOHIIN WA ARDAAFI HIKAAYAATI ROUDLIR ROYYAAHIIN dari syech Abdulloh Abu Muhammad bin Abdul hasan Al makhzuumy dengan sanad yang bersambung, bahwasannya ada seorang pemuda bangsa sinjaar yang selalu berburuk sangka terhadap para auliya’ salaf rodliyalloohu anhum. Ketika saat ajalnya tiba, maka ia tidak dapat menuturkan ucapan LAA ILAAHA ILLALLAH, sehingga orang banyak menjadi gempar kemudian mereka mendatangi Syech Suwaid As Sanjaary Rodliyallaahu anhu, lalu beliau mendatanginya dan duduk di sebelahnya sambil menekurkan kepala. Setelah beberapa saat beliau berkata kepada orang tadi : katakanlah LAA ILAHA ILLALLAAH !
Dengan lancar orang itu mengulang-ulangi kalimat tauhid itu.
Lantas berkatalah syech tersebut : sebenarnya terhadap perkara auliya’ salaf, dan saya telah memintakaan syafaat buatnya, lalu di katakan kepada saya : kami akan mengabulkan syafaatmu jika wali-wali kami merelainya ! maka saya pun masuk ke hadirat yang mulia, dan memintakan kerelaan dari Ma’ruf Al-Karkhy, Sirri Al-Sighty, Al-Junaid, Al-Sibly, Abu Yazid dll. setelah itu barulah dengan lancar ia dapat mengucapkan kalimat tauhid tersebut.
Sedangkan orang itu berkata : ketika saya hendak mengucapkan kalimat tauhid tadi, tiba-tiba datang suatu bayangan hitam yang mencegah saya mengucapkannya, demikianlah setiap saya akan menuturkan kalimat tauhid itu, bayangan tadi menghalanginya. Kemudian datanglah cahaya yang menolak bayangan hitam tadi, sehingga dengan mudah saya dapat mengucapkan kalimat tauhid tersebut.
Dan banyak pula hikayat-hikayat lain yang menunjukkan bahwa orang-orang yang berburuk sangka terhadap para auliya’ Allah atau yang tidak percaya dengan adanya auliya’ atau yang memusuhi auliya’ itu, tentu hidupnya akan celaka dunia dan akhirat. Sesuai dengan bunyi salah satu hadits qudsy, yang maksudnya : BARANG SIAPA YANG MEMUSUHI PARA AULIYA-KU, MAKA AKU PERMAKLUMKAN PERANG KEPADANYA.
Sebaliknya orang yang mencintai auliya’, hidupnya akan sejahtera, di dunia maupun di akhirat, sebab orang akan di bangkitkan bersama dengan orang yang di cintainya.

FAEDAH AGUNG AUROD PARA AULIYA’

Dzikir-dzikir ini adalah merupakan wirid para wali-wali autad dan abdal yang sangat besar sekali faedahnya.
faedah dzikir-dzikir ini sebagai berikut :

WAQOD LA AZAMAHU AHLUSSHOLAAKHI WA JARROBUU MINHUL BAROKATA WAL FALAAKHA WA JARROBUUHU LITAISIIRIR RIZQI WA KIFAAYATIL HUMUUMI WA TASKHIIRIL KHOLQI WAL KHIFDI MINKAIDIL A’DAA’I WA MINASSIKHRI WA MINAL JINNI WASSYAYAATIINI WAL KHIFDHI MINKULLI ‘AAHATIN FINNAFSI WAL AHLI WAL MAALI WA SYARKHIS SHUDUUR WA KHUSNITSANAA’I WADDZIKRI WANNUURI FIL QOBRI WA GHOIRI DZAALIKA MIMMAA LAA YUKHSHOO HADZAA FII HAADZAIHID DUNYAA WAL AAKHIROTI AKBARU DAROJAATIN WA AKBARU TAFDHIILA.

Artinya :
Orang-orang saleh telah membiasakan membaca dzikir-dzikir ini dan mereka telah mendapatkan keberkatan dan keberuntungan dari adanya. Di antaranya adalah memudahkan rizqi, menghilangkan kesusahan, menundukkan makhluk, memelihara dari tipu daya musuh, sihir, jin dan setan. Juga menjaga diri, keluarga dan harta benda dari gangguan. Selain itu juga buat melapangkan dada, membaguskan sebutan, dan mendapat cahaya di dalam kubur, banyak lagi faedah-faedahnya yang dapat di petik di dalam dunia ini, sedangkan di akherat kelak lebih banyak dan lebih besar lagi derajat dan keutamaan yang akan di peroleh, ini merupakan aurod/wirid yang diamalkan pengasuh pesanggrahan tirta maya, pengurus pusat beserta keluarga dan keluarga besar pesanggrahan tirta maya. istighosah yang didalamnya terkandung ilmu hikmah yang paling tua ini dan wirid para aulia yang di susun guru besar pesanggrahan tirta maya, pada tanggal 13 maret 2017 (hari senin pahing bulan..tahun…hijiriyah), semoga membawa kebaikan dan berkah, manfaat bagi semua umat manusia amin…………,
Sudah waktunya rahasia yang sangat berharga yang selama ini kami gunakan untuk berjuang luar dalam, mengatasi semua masalah tanpa terkecuali, pegangan praktis atasi dan hadapi semua masalah , wujudkan semua keinginan secara menyeluruh, buat gemblengan aura/kanuragan/kerejekian/kekayaan/dan ribuan gemblengan lainya, jutaan manfaat yang sangat besar.
miliki dan Bergabunglah dalam jamaah aurod HIKMATUL AULIYA’ pesanggrahan tirta maya, agar kita selalu terikat dengan doa, bathiniyah pesanggrahan tirta maya, agar bisa saling menjaga dan mendoakan dengan kekuatan bathiyah secara menyeluruh yang ada pada kita semua.
Dengan memiliki aurod hikmatul auliya’ maka anda akan kami berikan KTA KARTU TANDA ANGGOTA jama’ah aurod HIKMATUL AULIYA’ dan anda adalah keluarga jama’ah hikmatul auliya’ pesanggrahan tirta maya dan secara sah/resmi menjadi keluarga besar pesanggrahan tirta maya.
Mahar pas dan iklas: Rp 1.750.000.
Dapat 7 pembangkitnya beserta kenangan TASBIH KASEPUHAN HIKMATUL AULIYA’ yang insya allah berkhasiat seperti diatas.
Terima kasih semoga kita bisa memanfaatkanya dengan baik….

*PESANGGRAHAN TIRTA MAYA*
ALAMAT : DUSUN CEWENG – DESA SENDANG REJO – RT.11 RW.01 –5 KECAMATAN DANDER -KABUPATEN BOJONEGORO – PROVINSI JAWA TIMUR.
NO HP : 082131237122
ASSALAMUALAIKUM WRWB
TANPA MENGURANGI RASA HORMAT KEPADA SAUDARA, KAMI MOHON PENGERTIANYA UNTUK KONSULTASI VIA SMS/WA/TELFON HANYA DI JAM YANG TELAH DITENTUKAN, YAITU SIANG JAM 10-14 WIB. MALAM JAM 20-22 WIB.(hal ini berlaku mulai tanggal 02 november 2018)TOLONG DIMAKLUMI DENGAN SANGAT, HAL INI DILAKUKAN KARENA KARYA KAMI…TERIMA KASIH ATAS PERHATIANYA…!! SALAM SEDULURURAN DUNIA AKHERAT DARI KAMI *JOKO DAYU 1 (SATRIO TONDO NEGORO 1)* PENGASUH PESANGGRAHAN TIRTATMAYA.
mengajak tanpa memaksa saudara semua untuk belajar bersama, belajar, mengajarkan serta memanfaatkan ilmu tuhan untuk kepentingan banyak orang, tidak ada ruginya orang yang mau belajar, karena yang dipelajari bisa diajarkan kembali serta di gunakan untuk membantu sesama yang membutuhkan, namun perlu di ingat bahwa keilmuan harus disertai keyakinan, ketulusan, kesabaran, keiklasan, serta penghambaan terhadap tuhan, agar mendapatkan hasil sesuai yang kita harapankan.
kami yang hanya manusia biasa ini, selalu belajar, bermunajad, tirakat, ritual, melakukan berbagai riadhoh itu semua kami lakukan sebagai wujud dari banyaknya kekurangan yang kami miliki, kekurangan yang selalu ada pada diri kami, kekurangan yang selalu membuat kami sadar akan kebesaran tuhan, dari itulah kami selalu bermunajad/berharap kepada tuhan, agar kami selalu dalam bimbingaNYA, selalu dalam arahaNYA, selalu diberi pengetahuan olehNYA, untuk dijadikan bahan pembelajaran untuk kita bersama.
sedikit pengetahuan yang disertai banyaknya kekurangan, itulah kami *JOKO DAYU 1 (SATRIO TONDO NEGORO 1)*, namun kami akan selalu berusaha menjadi yang terbaik dan terpercaya buat dulur-dulur semua, demi mewujudkan impian bersama, yaitu menolong sesama bagi yang membutuhkan, membuat suasana aman dan nyaman di lingkungan sekitar dimana tempat kita tinggal.
kami *JOKO DAYU 1 (SATRIO TONDO NEGORO 1)* menyampaikan salam kekeluargaan untuk saudara semua, semoga tuhan ijabah atas semua doa/harapan kita bersama..aamiin..!
PESAN JARAK JAUH BISA TRANSFER MAHAR KE :
REK MANDIRI.
NO REK : 178-00-0182167-3.
NAMA : IKA WURYANING DIYAH.
ATAU KE
REK BRI ATAS NAMA IMAM MAKRUF : NO REK : REK : 6185-01-022957-53-4
JAWA : ONGKOS KIRIM RP 35.000
LUAR JAWA: ONGKOS KIRIM RP 80.000
LUAR NEGERI ONGKOS KIRIM RP 300.000
WEBSITE : WWW.TIRTAMAYA.COM
UNTUK BELAJAR ILMU GRATIS SAMPAI TINGKAT MAHA GURU DAN JUTAAN WAWASAN DI:
WWW.GUSIMAMMTM.COM

Comments to: MAHA DIRAJA AUROD HIKMATUL AULIYA’

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Attach images - Only PNG, JPG, JPEG and GIF are supported.